ظلم بالسویه

Wednesday, October 26, 2011

هی میگن خدا بخشنده است، پس چرا یک جو عقل و یک ارزن شعور رو از خیلیها دریغ کرده؟

0 comments: