کش کش

Monday, October 3, 2011

وقتی می‌فرمان «کش ندهید» خوب کش ندهید دیگر. لابد چیزی می‌دونن که ما نمی دونیم دیگه!

0 comments: