نوستال انتخاب واحد

Tuesday, October 11, 2011

روز انتخاب واحد، ساعت پنج صبح می‌رفتیم دانشگاه جا بگیریم. درها که باز می‌شد می‌پریدیم پای تابلو اعلانات گروه، کدها رو توی جدولی که از قبل کشیده بودیم می‌نوشتیم، بعد تداخلی ها رو مرتب می‌کردیم، می‌پریدیم پشت در مدیر گروه تا تائید کنه، بعد هم آموزش تا جاها پر نشده درس رو بگیریم. می‌رفتیم خونه‌هامون تا حذف و اضافه... ده روز بعد می‌اومدیم می‌دیدیم ریده شده تو برنامه‌ها، دوباره روز از نو، روزی از نو!

0 comments: