گیهان و خوانندگان- هیات همراه

Sunday, October 2, 2011

متاسفانه این روزها شاهد هجمه فراگیری به ریاست محترم جمهور هستیم که چرا با هیاتی صد نفره عازم نیویورک شده بودند. باید همینجا عرض کنم وقتی همه ما پشت ایشان را خالی کردیم و تنهایشان گذاشتیم، ایشان هم مجبور شدند با همین صد نفر به کشور شیطان بزرگ سفر کنند، وگرنه همه ما را با خودشان می‌بردند.
بتول الف.نون

0 comments: