تخم خودشونو؟

Wednesday, October 12, 2011

الان این عرزشی‌ها به جای تخم مرغ، تخم ِ چی می خورن که قیمتش براشون مهم نیست!؟

0 comments: