در فینال والیبال اتفاق افتاد- واقعی

Saturday, October 1, 2011

تو تاکسی داشتم از رادیو فینال والیبال ایران و چین رو گوش می‌دادم، وسطش صدای بلندگوی سالن اومد: تماشاگران محترمی که روی تابلو نشسته‌اند لطفا به سیمهای ارتباطی دست نزنند!
تا وقتی رسیدم راننده داشت قاه‌قاه می‌خندید و هی زیر لب می‌گفت: اونایی که عقب رو تابلو نشستن... به سیماش دست نزنن...!

0 comments: