بنیانگذار شیوخ

Wednesday, October 5, 2011

راننده تاکسی که بهش می‌خورد بیسواد باشه، رو به من: جنایتی که شیخ صفی‌الدین و صفویه در حق ایران کردن، اسکندر و مغول و قاجار و بقیه نکردن!

0 comments: