نافرماني بدبو و بدصدا

Thursday, July 30, 2009

يكي از نافرماني هاي مدني از نظر من اينه كه هي كوكا بخوري و هي با صداي بلند بادگلو بزني!0

0 comments: