خون بازي

Thursday, July 30, 2009

عاجزانه از مرغ هاي عزيز درخواست مي كنم كه هنگام «عادت ماهيانه» خود، تخم نگذراند! متاسفانه با گذشت اينهمه سال و پيشرفت تكنولوژي هنوز هستند تخم مرغهايي كه وقتي درون ماهيتابه مي شكنيم، مي بينيم كه خوني هستند و بايد ماهيتابه را در سطل آشغال خالي كنيم!؟

0 comments: