گودرز و شقايق

Thursday, July 30, 2009

چه جالب، توئيتر هم به گودر وصل ميشه. فقط مونده آقاي گوگل «گ*ز» رو هم به شقيقه وصل كنه و تموم!

0 comments: