فارسي را پاس بداريم- دو

Thursday, July 30, 2009

وقتي بچه بودم و تازه حروف انگليسي رو ياد گرفته بودم، كلمه
Right
رو مي خوندم ريقت!0

0 comments: