صایب تبریزی یا شیرازی؟

Wednesday, November 23, 2011

فکر کنم صایب یه رگ شیرازی داشته:

فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را،
عشرت امروز بی انديشه فردا خوش است
!

1 comments:

Unknown said...

وبلاگ هواپیمای سقوط کرده دو ساله شد. منتظر تبریکات شما هستیم!