انتقاد سازنده از نیروی انتظامی

Saturday, August 27, 2011

پسره درحالیکه اعصابش از حماقت پلیسها خرد شده، با اشاره به سرگرد: خیر سرش مامور آگاهیه...!

سریال، واقعی