ناهار شانسی

Wednesday, June 29, 2011

رفتم خونه میگم چه بوی خوبی! بوی چیه؟
میگه بوی ناهاره!
میگم چی داریم؟
میگه نمیدونم، برای خودم هم سورپرایزه!
میگم یعنی خودت هم نمیدونی چی درست کردی؟!
میگه نه! یه بسته سبزی تو فریزر داشتم، برچسبش کنده شده بود، انداختم تو زودپز یخش باز بشه، ببینم امروز ناهار قرمه‌سبزی داریم یا خورش آلو اسفناج!

0 comments: