استادی بود برای خودش

Friday, May 13, 2011

بچه بودیم، رفته‌بودیم عروسی، خواننده مجلس لهجه داشت، این رو می‌خوند: «چفتر چاچول به سر، های های... وین خبر از من ببر، های های...»!‏
نمی‌دونستم به چاچولش بخندم یا به استفاده زبان‌شناسانه‌اش از کلمه «وین خبر»؟!

0 comments: