خواب و خیال خرگوش

Tuesday, March 8, 2011

همشهری داستان نوروز در صفحه 154، به مناسبت سال نو که سال خرگوشه شعری از نسیم شمال چاپ کرده که بند آخرش اینه:
امسال زارعین را گویا دماغ چاقست
لیکن چه سود، دائم یک پای ما چلاقست
داروی درد ایران، امروز اتفاقست
الطافکم مزیدا- ایامکم سعیدا...

پینوشت: در مصرع سوم، اتفاق می‌تونه هم به معنی «پیشامد» باشه و هم «وحدت و یکدلی»!

0 comments: