نصایح پدرانه- 7

Thursday, August 5, 2010

پسرم! سیگار نکش، تو رو به هرچه دوست داری نکش...

0 comments: