دیالوگ- شش

Monday, June 28, 2010

«من از مرگ نمی‌ترسم، از پیری می‌ترسم...»

0 comments: