بابام و جام جهانی- 6

Friday, June 25, 2010

کارشناس داوری: ... در این صحنه داور در پوزیشن مناسبی قرار گرفته بود...
بابام پقی می‌زنه زیر خنده: پوزیشن؟ صحنه؟ مگه چیکار می‌کنن وسط زمین؟!

0 comments: