به خدا از مد رفته ديگه

Wednesday, March 3, 2010

اين دخترايي كه نگاهشون مي‌كني هوش از سرت مي‌پره، بعد كه دستشون رو دراز مي‌كنن مي ‌بيني تا بالاي آرنجش النگوي طلا داره! خوب نكن اين كارا رو، حال به هم زن...!

0 comments: