هـَمـَه باي‌باي

Monday, January 11, 2010

بعد از تجمع امت در مقابل بيت ايشان، از بيت خارج شده و به ابراز احساست امت پاسخ دادند. بلافاصله حضار شعار «مرجع انقلابي، خدا نگهدار تو» سردادند كه مرجع انقلابي به گمان پايان ِ وقت، به خداحافظي با حضار پرداخته و به درون بيت رفتند!

0 comments: