نامبرده و افتخاراتش

Monday, January 4, 2010

يكي از افتخارات نامبرده، پاشيدن رنگ قرمز، به‌صورت قطره‌هاي خون، بر روي شيشه عقب اتومبيل‌ها در دهه اول محرم بود!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: