نوستال دوران جاهليت- يك

Thursday, August 6, 2009

تو، تو، فقط تو، دنياي من فقط تو، آرزوهام فقط تو، تو، تو، هميشه تو قلب مني
.
.
.
راهنمايي: دو نوازي استاد اندي و استاد كوروس

1 comments:

حوا said...

کفتر کاکل به سر...های های
این خبر از من ببر... های های
بگو به یااااااااارم
که دوسش دااااااااارم
و الی آخر